بایگانی برای دسته "کد های برنامه های DOS"

کد سوال و انجام کاری خاص با توجه به پاسخ کاربر DOS:

بدون نظر