بایگانی برای دسته "برنامه سازی تحت وب(22020220503315)"

بدون نظر

PHP-Mohammad-Bashiri


ساخت جدول با php

بدون نظر

table Free

 

 

 

 


optgroup

بدون نظر


ساخت Combobox

بدون نظر


reset

بدون نظر


submit

بدون نظر


ساخت radio

بدون نظر

مرد زن

توجه داشته باشید که اگر قرار است از دو radio  یکی انتخاب شود حتما باید صفت name هر دو یکی باشد


ساخت check box

بدون نظر


ساخت کلید (button)

بدون نظر


ساخت پسورد باکس(password box)

بدون نظر


صفحه 1 از 212