برنامه ای بنویسید و یک متغییر a تعریف کنید و اگر مقدار داخل a برابر با یک بود چاچ کند salam و اگر دو بود چاپ کند bye در غیر این صورت error چاپ کند « مطالب درسی

برنامه ای بنویسید و یک متغییر a تعریف کنید و اگر مقدار داخل a برابر با یک بود چاچ کند salam و اگر دو بود چاپ کند bye در غیر این صورت error چاپ کند

دیدگاه خود را به ما بگویید.