submit

بدون نظر


ساخت radio

بدون نظر

مرد زن

توجه داشته باشید که اگر قرار است از دو radio  یکی انتخاب شود حتما باید صفت name هر دو یکی باشد


ساخت check box

بدون نظر


ساخت کلید (button)

بدون نظر


ساخت پسورد باکس(password box)

بدون نظر


ساخت Textbox با html

بدون نظر


نمایش عکس با دستور (img)

بدون نظر

PUBLISHED by catsmob.com


پیوند دادن (link)دستور hrfe

بدون نظر

 

متن

 


txt Size

بدون نظر

txt Size


table Free

بدون نظر

table Free


صفحه 2 از 3123