کد سوال و انجام کاری خاص با توجه به پاسخ کاربر DOS: « مطالب درسی

کد سوال و انجام کاری خاص با توجه به پاسخ کاربر DOS:

دیدگاه خود را به ما بگویید.