ساخت radio « مطالب درسی

ساخت radio

مرد زن

توجه داشته باشید که اگر قرار است از دو radio  یکی انتخاب شود حتما باید صفت name هر دو یکی باشد

دیدگاه خود را به ما بگویید.